nedostatak-dvojki

Deficiency of upper second incisor | M.S. 39 years old

Deficiency of upper second incisor